ביקורת חברות ודוחות כספיים

על פי סעיף 154 לחוק החברות כל חברה נדרשת למנות רואה חשבון. תפקידו של רואה החשבון לערוך ביקורת על הדוחות הכספיים ולחוות דעתו עליהם, האם הם משקפים באופן נאות ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי של החברה, תוצאות פעולותיה, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים שלה.

הדוחות הכספיים מספקים מידע מדויק לגבי מצבה הפיננסי של החברה, מסייעים בקבלת החלטות לשיפור החברה ואו שימורה. הדוחות הכספיים משמשים הן את בעלי החברה והן את המשקיעים הקיימים והפוטנציאלים של החברה.

הדוחות הכספיים מועברים לרשויות המס כנדרש על פי חוק ולכן יש לבצע את הביקורת בקפדנות תוך התייחסות לכל ההיבטים הכלכליים והמיסויים של החברה.

המשרד נותן שירות וליווי אישי הן לבעל השליטה בחברה והן לחברה על כל היבטיה. הליווי ותשומת הלב הינה על בסיס שוטף ויומיומי תוך היכרות מעמיקה של פעילות החברה.