דוחות שנתיים לעוסקים פטורים ועוסקים מורשים

דוח שנתי הינו מסמך המשקף את פעילותו הפיננסית של נישום (נישום = אדם או עסק) בשנת מס פלונית תוך התחשבות בניכויים והזיכויים המגיעים לנישום באותה שנה. ככלל על פי פקודת מס הכנסה דוח שנתי יוגש ע"י כל תושב ישראל מעל גיל 18, למעט מי שפטור ע"פ התקנות שנקבעו לדוגמא – מרבית השכירים במשק פטורים מהגשת דוח שנתי. הדוח יכלול פירוט ההכנסות וההוצאות של הנישום בשנת המס, כמו כן יכלול הדוח דברים נוספים הנדרשים ע"פ חוק.

לדוח המוגש יש לצרף נספחים כנדרש. משרדנו יאסוף את החומר יעבד אותו יגבש אתכם ביחד דעה, ידריך ויכוון ויגיש את הדוח על כל נספחיו.