הצהרות הון

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל לרשות המיסים על הנכסים הנמצאים בבעלותו לתאריך מסוים. הצהרת ההון תוגש ע"פ דרישה של רשויות המס.

הצהרת ההון תכלול דיווח מפורט על רכושו של יחיד, בני זוג רכושם של הילדים מתחת לגיל 18. הנכסים לדוגמא שיכללו בהצהרת ההון: כלי רכב, מזומנים, ניירות ערך, תוכניות חסכון נדל"ן וכיו"ב. מנגד ירשמו התחייבויותיו של הנישום כגון: הלוואה, משכנתא וכיו"ב.

ההפרש בין הנכסים להתחייבויות מהווה את סך ההון הכולל עליו מצהיר הנישום.

יש לצרף להצהרה מסמכים מבססים לנכסים וההתחייבויות של הנישום כגון: נסח דירה, רישיון רכב, אישורי בנקים וקופות וכיו"ב.

הצהרת ההון הינה אחד הכלים העיקריים המשמשים את פקיד השומה בכדי לאתר מעלימי מס, ע"פ הצהרת ההון פקיד השומה בוחן האם הכנסותיו משקפות את המציאות והאם שולם מס כראוי. פקיד השומה יערוך השוואה בין הצהרות ההון שהוגשו על פני השנים ויבחן את השינויים שחלו בהם, האם הם סבירים ביחס להכנסותיו והוצאותיו של הנישום. כמו כן פקיד השומר נעזר ב"טבלאות מחיה" המשקפות את ממוצע הוצאות המחיה של הנישום. במידה ופ"ש יזהה גידול בנכסים בלתי סביר ידרוש הסברים מן הנישום.

הצהרת ההון הראשונה שמקבל הנישום, היא החשובה מכל ההצהרות הבאות, כיוון שהיא מהווה את הבסיס לכל הבדיקות שיבואו בשנים הבאות, ולכן מקפידים יועצי המס ורואי החשבון לסייע לנישומים לדקדק יותר ברישומי הצהרה זו ולא להחסיר כל דרך אפשרית למיצוי הרישום אשר ייטיב עמם.