Entries by Yifat

קישורים

אתר רשות המיסים כל זכות – תעסוקה וזכויות עובדים המוסד לביטוח לאומי משרד המשפטים – הפקת נסח טאבו בנק ישראל שערי מט"ח אתר נבו חוק מע"מ אתר נבו פקודת מס הכנסה אתר נבו חוק הביטוח הלאומי בדיקת אישור ניכוי מס במקור איתור עוסק עוסק מורשה    

,

מחשבונים

מחשבון שכר סימולטור מס שבח מחשבון הלוואות סימולטור לחישוב מענק עבודה מחשבון ריבית מחשבון מס הכנסה שלילי סימולטור מס רכישה

,

מסמכים ונתונים נדרשים לצורך הגשת הצהרת הון ראשונה

השקעה בעסקים או בחברות: פירוט בדבר העסקים והחברות בהם יש לך זכויות או אחזקות מקרקעין: נתונים בדבר מקרקעין שבבעלותך נכון ליום ההצהרה, כולל כתובת, סכום, תאריך הרכישה ועלויות נלוות. יש להעביר העתק חוזה ובמידה והנכסים הועברו ללא תמורה, יש להעביר מסמכים המעידים על כך. בנקים: אישורי יתרות לחשבונות הבנק שבבעלותך נכון לתאריך הנקוב בהצהרת ההון. […]

,

טפסים

כל טפסי המוסד לביטוח לאומי כל טפסי מע"מ כל טפסי השכר כל טפסי רשות המיסים

,

תקציב עסקי

מהו תקציב: התקציב הינו תוכנית פעולה כלכלית הנערכת לתקופה חשבונאית מוגדרת. הוא מהווה ביטוי מספרי וכמותי לצפי ההכנסות וההוצאות של העסק על כל מחלקותיו וסניפיו. עריכת התקציב מחייבת תכנון ותיאום בין היחידות השונות של העסק. כל אחראי מחלקה / סניף מכין תחזית ועורך התקציב מאחד את כל התחזיות. בעת עריכת התקציב יש להביא בחשבון סדרי […]