,

מסמכים ונתונים נדרשים לצורך הגשת הצהרת הון ראשונה

השקעה בעסקים או בחברות: פירוט בדבר העסקים והחברות בהם יש לך זכויות או אחזקות

מקרקעין: נתונים בדבר מקרקעין שבבעלותך נכון ליום ההצהרה, כולל כתובת, סכום, תאריך הרכישה ועלויות נלוות. יש להעביר העתק חוזה ובמידה והנכסים הועברו ללא תמורה, יש להעביר מסמכים המעידים על כך.

בנקים: אישורי יתרות לחשבונות הבנק שבבעלותך נכון לתאריך הנקוב בהצהרת ההון. יש לוודא כי אישורי היתרות כוללים גם פקדונות/חסכונות/ניירות ערך/ מט"ח וכדומה.

קופות גמל וקרנות השתלמות: אישור להצהרת הון נכון לתאריך הנקוב בהצהרת ההון.

בטוחי חיים: אישור על ביטוחי החיים שבבעלותך.

חייבים: האם יש לך חייבים (אנשים שחייבים לך כסף באופן פרטי) נכון לתאריך ההצהרה. א"כ יש לתת פרטים מדויקים שם הלווה, סכום, תאריך וכוד'.

המשך קריאה…

,

תקציב עסקי

מהו תקציב:

התקציב הינו תוכנית פעולה כלכלית הנערכת לתקופה חשבונאית מוגדרת. הוא מהווה ביטוי מספרי וכמותי לצפי ההכנסות וההוצאות של העסק על כל מחלקותיו וסניפיו.

עריכת התקציב מחייבת תכנון ותיאום בין היחידות השונות של העסק. כל אחראי מחלקה / סניף מכין תחזית ועורך התקציב מאחד את כל התחזיות.

בעת עריכת התקציב יש להביא בחשבון סדרי עדיפויות, קדימויות ולוחות זמנים לביצוע פעולות שונות ולחלק את התקציב בהתאם.

את התקציב אנו בונים על סמך יעדים ומטרות לתקופה הרצויה ונתחשב גם בנתוני תקופות קודמות.

בפועל אנו מציגים 3 תקציבים:

  1. תקציב ראלי המשקף את הצפי האמיתי של הפעילות.
  2. תקציב 80% המשקף קיטון במכירות.
  3. תקציב 120% המשקף גידול במכירות.

הצגת 3 התרחישים מאפשרת לנו להיות מוכנים לשינויים, וחשיבה כיצד להיערך במצב משתנה.

המשך קריאה…